Wkłady i Udziały

Moduł Wkłady i Udziały dedykowany jest wyłącznie spółdzielniom mieszkaniowym i umożliwia kompleksową obsługę zdarzeń związanych z ewidencją wkładów: mieszkaniowych, budowlanych, zaliczkowych oraz udziałów i wpisowego gromadzonych przez poszczególnych członków spółdzielni. Moduł wyposażono w narzędzia pozwalające na dokonanie ustalenia równowartości prawa do lokalu na dowolny dzień. Dzięki temu istnieje możliwość dokonywania w sposób automatyczny przeszacowania wkładów do ich realnej wartości oraz określenia wartości uzupełnienia wkładu w przypadku przekształcenia prawa do lokalu lub wyodrębnienie w odrębną własność.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Prowadzenie kartotek dotyczących wkładu mieszkaniowego, wkładu budowlanego, wkładu zaliczkowego, funduszu zasobowego, rozrachunków, udziałów, waloryzacji wkładów oraz opłat z tytułu wpisowego.
 • Historyczna ewidencja wycen rzeczoznawcy (operatu szacunkowego) dla danego lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, miejsca postojowego.
 • Współpraca z modułem Środki trwałe w zakresie naliczenia amortyzacji (umorzenia) wkładów mieszkaniowych, budowlanych i funduszu zasobowego.
 • Historyczna ewidencja oczekiwanych wartości wkładu umożliwiająca wyszukanie kartotek z niedoborem lub nadwyżką wkładu.
 • Wbudowane mechanizmy umożliwiające automatyczne wystawienie dokumentów księgowych dokumentujących: przeszacowanie lokalu, przekształcenie lokalu z lokatorskiego na własnościowy, przepisanie wkładu z poprzedniego lokatora na nowego, wyksięgowanie wkładu przy wyodrębnieniu lokalu we własność odrębną.
 • Wbudowane procesy monitorujące poprawność ewidencji księgowej np. wyszukiwanie kartotek lokali wyodrębnionych, które posiadają niezerowe saldo na rejestrach funduszy, wyszukiwanie kartotek osób nie będących członkami, a posiadających nierozliczony udział.
 • Wbudowane procesy umożliwiające szybkie tworzenie dokumentów księgowych np. przeksięgowanie wkładu przy zmianie lokatora, sprzedaży lokalu itp.
 • Wbudowane procesy umożliwiające szybkie tworzenie dokumentów księgowych w przypadku wyodrębnienia lokalu we własność odrębną.
 • Automatyczne tworzenie faktur VAT na podstawie dokonanych wpłat na poczet wybudowania lokalu. Możliwość tworzenia dedykowanej faktury rozliczającej zaliczki wniesione na poczet budowy lokalu. Automatyczne tworzenie rejestru sprzedaży. Rejestry te są uwzględniane w module Rejestr VAT w procesie tworzenia deklaracji VAT-7.
 • Ewidencja harmonogramów wpłat wg umowy zawartej z lokatorem dla budynków w budowie.
 • Monitorowanie zgodności wpłat lokatora z przyjętym harmonogramem.
 • Współpraca z modułem Kredyty w zakresie automatycznego tworzenia dokumentu uzupełnienia wkładu wniesionego w wysokości okresowej (np. spłata normatywu), częściowej lub całkowitej spłaty kredytu do kredytodawcy.
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Możliwość wykorzystania indywidualnych rachunków bankowych tzw. płatności masowe umożliwiające automatyczne zaksięgowanie wpłaty bankowej.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.