Kredyty

Moduł Kredyty dedykowany jest obsłudze zdarzeń związanych z procesem rozliczania zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową na budownictwo mieszkaniowe. Dotyczy to przede wszystkim kredytów objętych Ustawą „O pomocy państwa w sprawie spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych…”, ale także moduł może być wykorzystany do obsługi kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, kredytów zakładowych itp. Proces rozliczeń kredytowych następuje w dwóch kierunkach: spłaty kredytu przez lokatora do Spółdzielni (prowadzenie rozrachunków) oraz rozliczenia spłat lokatora z bankiem. Moduł generuje wszystkie dokumenty wymagane ustawą.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Ewidencjonowanie dowolnej ilości kredytów (zadania) wraz z ich rachunkami bankowymi – składowymi danego kredytu.
 • Definiowane sposoby obliczania raty kredytu.
 • Określanie w ramach danego kredytu dowolnej liczby wyróżników składających się na dług kredytowy np. kapitał podstawowy, kapitał odsetkowy, odsetki budżetowe, waloryzacja odsetek budżetowych, kredyt przeterminowany, odsetki od kredytu przeterminowanego, itp.
 • Ewidencja stóp procentowych stosowanych przez kredytodawcę i budżet.
 • Aktywna kontrola odsetek naliczonych przez bank (m.in. odsetki od kredytu, waloryzacja odsetek budżetowych).
 • Ewidencja spłat przedterminowych.
 • Automatyczne tworzenie wniosków „O umorzenie odsetek budżetowych” w przypadku spłat ponadnormatywnych lub całkowitych kredytu mieszkaniowego wraz z stosownymi przelewami bankowymi. Sposób obliczania oraz wydruk wniosku zgodny z aktualną wersją ustawy o pomocy państwa [..] z dnia 2.12.2009 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.12.2009.
 • Definiowanie sposobu naliczenia comiesięcznej spłaty kredytu np. normatyw, ustalony procent wartości mieszkania, rata stała, odsetki 100%, itp.
 • Ewidencja wartości normatywów w ujęciu historycznym, co w przypadku zmiany ceny umożliwia poinformowanie lokatora z odpowiednim wyprzedzeniem bez konieczności dokonywania naliczeń za bieżący okres.
 • Ewidencja zawieszeń spłat kredytu, uwzględniająca okres zawieszenia oraz jego typ (100%, 50%). Kontrola liczby dokonanych zawieszeń dla danej osoby.
 • Automatyczne tworzenie wydruków wymaganych w sprawozdawczości z bankiem np. tworzenie rocznego zestawienia będącego załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 Dz.U. 51 poz. 440, wnioski o zawieszenie spłaty raty kredytu w danym kwartale, zestawienie faktycznych spłat lokatorów w danym kwartale, rozliczenia kwartału, lista osób posiadających obciążenie tylko wobec budżetu państwa, itp.
 • Prowadzenie kartotek finansowych kredytobiorcy: kartoteka rozrachunkowa (rejestrowanie naliczeń kredytowych oraz zapłat), kartoteka bankowa (zaciągnięty kredyt rozpisany jest analitycznie w rozbiciu na poszczególne wyróżniki kredytu).
 • Automatyczny podział syntetycznych dokumentów kredytowych (np. naliczenie odsetek od kredytu, waloryzacja odsetek budżetowych, wykup odsetek budżetowych, przedstawienie do wykupu) na poszczególnych kredytobiorców (lokatorów).
 • Możliwość naliczania odsetek od nieterminowych zapłat. Rejestry odsetkowe z pełną historią naliczeń odsetek mogą być prowadzone bilansowo – w księdze głównej księgowane są naliczenia odsetek i zapłaty, bądź ewidencyjnie – w księdze głównej księgowane są zapłaty, a naliczanie odsetek ma charakter czysto ewidencyjny.
 • Możliwość symulacji sald bankowych dla kredytobiorców pragnących spłacić kredyt. Symulacja uwzględnia aktualny stan przetwarzania kwartału, obliczając wartości brakujących dokumentów.
 • Tworzenie na podstawie danych danego kwartału przelewów rozliczenia spłat kredytu (w podziale na rachunki i źródła kwot np. rata, odsetki, spłata zaległości poprzednich kwartałów).
 • Możliwość automatycznego powiązania spłat kredytu z odpowiednią kartoteką modułu Wkłady. W zależności od przyjętego w spółdzielni modelu ewidencji wkładów mieszkaniowych i budowlanych spłata kredytu może uznawać zarówno konto typu „fundusz” jak i konto typu „rozrachunek”.
 • Możliwość współpracy z modułem Banki w zakresie importów wyciągów bankowych rachunków kredytowych oraz weryfikacji sald tych rachunków.
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Możliwość wykorzystania indywidualnych rachunków bankowych tzw. płatności masowe umożliwiające automatyczne zaksięgowanie wpłaty bankowej.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.