Pożytki

Moduł służy do kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z prowadzoną przez wspólnotę mieszkaniową działalnością w zakresie udostępniania powierzchni części wspólnych, odsprzedaży mediów innym podmiotom, na przykład innym wspólnotom mieszkaniowym, itp.

Moduł wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na szybką i łatwą obsługę dużej liczby wspólnot mieszkaniowych np. wystawianie dokumentów, dekretacja itp.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z kontrahentami oraz operacji sprzedaży, zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Automatyczne naliczanie miesięcznych dokumentów obciążeń na podstawie cenników umów oraz możliwość tworzenia dokumentów jednorazowych.
 • Symulacja naliczenia obciążenia za dowolny okres.
 • Automatyczne wystawianie dokumentów korygujących miesięczne obciążenia.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów w oparciu o rozliczenie kosztów dokonanych w module Media (rozliczenie kosztów świadczeń medialnych – dostawa wody, energii cieplnej do podgrzania wody, ogrzania pomieszczeń, gazu) w przypadku, gdy dotyczy zasobu będącego pożytkiem wspólnoty, wyposażonego w media.
 • Automatyczne ewidencja dokumentów sprzedaży wygenerowanych przez moduł Koszty lub Media będących refakturami poniesionych przez wspólnotę kosztów.
 • Automatycznie tworzenie rejestrów sprzedaży VAT wraz z pełną obsługą daty powstania obowiązku podatkowego. Rejestry te są uwzględniane w module Rejestr VAT w procesie tworzenia deklaracji VAT-7.
 • Prowadzenie umów rozłożenia długu na raty (ugody), ustalenie harmonogramu spłat.
 • Parowanie zapłat z konkretnymi dokumentami obciążeń. Proces parowania może odbywać się ręcznie lub automatycznie.
 • Wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty.
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Wydruki i zestawienia sprawozdawcze.
 • Zestawienia definiowalne pozwalające na tworzenie przez użytkownika własnych wydruków.
  • Możliwość zaprezentowania dowolnych danych zaewidencjonowanych w systemie.
  • Przyjazny dla użytkownika sposób definiowania zawartości kolumn, niewymagający wiedzy informatycznej.
  • Definiowanie wielopoziomowych nagłówków i podsumowań.
  • Możliwość określania sposobu sortowania prezentowanych danych.
  • Możliwość zapisania w definicji wydruku filtra ograniczającego zakres prezentowanych danych.
 • Prowadzenie korespondencji seryjnej z właścicielem, kontrahentem, lokatorem oraz dłużnikiem na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika szablonów.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.
 • Wysyłanie dokumentów w postaci elektronicznej (korespondencji seryjnej, potwierdzenia sald, dokumentów sprzedaży) oraz zapisywanie ich na poziomie rozrachunku (dedykowana zakładka Korespondencja).
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży z podpisem elektronicznym (e-faktura).