Zasoby

Moduł Zasoby służy do prowadzenia ewidencji budynków, lokali, ich wyposażenia i pomieszczeń, nieruchomości, terenów, gruntów itp. Ewidencja zasobów posiada strukturę hierarchiczną pozwalającą odzwierciedlić podział zasobów na jednostki organizacyjne, osiedla, rejony, miasta itp. Dane opisujące zasoby i nieruchomości wykorzystywane są we wszystkich modułach systemu Dom 5, które obsługują zdarzenia związane z zasobami w zakresie:

 • Prowadzenia rozrachunków z różnych tytułów praw do lokali (najem, własność, spółdzielcze prawo do lokalu itp.) w modułach Czynsze lokali Mieszkalnych, Czynsze Lokali Użytkowych, Wspólnoty, Pożytki.
 • Prowadzenia rozrachunków oraz rozliczeń z tytułu spłaty kredytu w długoterminowej spłacie w module Kredyty.
 • Prowadzenia ewidencji wkładów mieszkaniowych i budowlanych w module Wkłady i Udziały.
 • Obsługi praw do lokalu przez moduł Dział Członkowski.
 • Wykonywania podziałów i rozliczeń kosztów w modułach Koszty i Media.
 • Automatycznego tworzenia rozdzielnika do listy płac wraz z przypisaniem kosztów pracy do nieruchomości – Kadry i Płace.
 • Ewidencjonowania środków trwałych typu budynek – Środki Trwałe.
 • Dokumentowania zdarzeń związanych z bieżącym nadzorem nad stanem technicznym nieruchomości i zasobów do obsługi awarii, konserwacji, okresowych kontroli oraz remontów – Obsługa Techniczna Nieruchomości.
 • Przypisania kosztów zużytych materiałów do nieruchomości – Gospodarka Magazynowa.
 • Obliczania wysokości kwoty podatku od nieruchomości w module Podatki i Opłaty Lokalne.

Główne funkcje:

 • Ewidencja zasobów z precyzyjnym określeniem rodzaju zasobu – lokal mieszkalny, użytkowy, samodzielny, pożytek, komórka, zasób własny, obcy, hala parkingowa, miejsce postojowe, teren.
 • Ewidencja pomieszczeń budynków i lokali.
 • Możliwość definiowania dowolnych cech opisujących zasoby np. powierzchnie użytkowe, grzewcze, liczba osób, wyposażenie, standard lokalu itp., których ewidencja prowadzona jest z uwzględnieniem zmian zachodzących w czasie.
 • Możliwość ewidencjonowania pomieszczeń i wyposażenia.
 • Ewidencja nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wraz ze szczegółowym opisem dotyczącym działek tj. jednostka ewidencyjna, obręb i karta mapy oraz możliwość określania dowolnych cech (np. powierzchnie).
 • Ewidencja budynków, zawierająca niezbędne informacje o budynku, takie jak: numer ewidencyjny, kod pocztowy, adres, zapewniająca uzyskiwanie sumarycznych danych.
 • Obsługa lokali znajdujących się w budynkach narożnych.
 • Możliwość ewidencjonowania obiektów małej architektury oraz samodzielnego definiowania ich rodzaju.
 • Wygodny mechanizm wyszukiwania zasobów i osób na podstawie fragmentu nazwy osoby (np. Kow Ja), adresu (np. Zwycie23a3), nr ewidencyjnego itp.
 • Rozbudowany system przydzielania uprawnień do zakresów zasobowych np. uprawnienia do obsługi tylko zasobów ze wskazanego rejonu.
 • Możliwość ewidencjonowania pełnej dokumentacji technicznej dla zasobów, w postaci załączników np. zdjęć, dokumentów, rysunków, schematów itp.