FK

Moduł Finansowo–Księgowy służy do prowadzenia księgowości w sposób umożliwiający uzyskanie błyskawicznej informacji o stanie finansów jednostki oraz pozwalający na bieżąco badać podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Powyższe cechy realizowane są przez automatyczne księgowanie dekretów z rejestrów pomocniczych.

Zgodnie z art. 4 Ustawy o rachunkowości w module prowadzona jest księga główna, której konta mogą być powiązane z księgami pomocniczymi następujących modułów: Kasa, Banki, Czynsze Lokali Mieszkalnych, Czynsze Lokali Użytkowych, Pozostała Sprzedaż, Zakup, Środki Trwałe, Windykacje, Wkłady i udziały, Kredyty, Sprzedaż Zarządcy dla Wspólnot, Wspólnoty, Pożytki, Kadry i Płace, Gospodarka Magazynowa. Ewidencja zdarzeń w modułach pomocniczych pozwala na zdecydowanie bardziej szczegółowy opis operacji gospodarczych, niż byłoby to możliwe tylko przy użyciu kont księgowych.

Główne funkcje:

 • Możliwość prowadzenia księgi głównej dla właściciela systemu oraz odrębnych ksiąg rachunkowych dla wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów gospodarczych.
 • Strukturalna budowa planu kont.
 • Powiązanie kont księgi głównej z księgami pomocniczymi prowadzonymi w innych modułach systemu Dom 5.
 • Definiowana przez użytkownika długość konta ograniczona jedynie względami praktycznymi.
 • Możliwość wielostopniowej agregacji dla syntetyki i analityki konta.
 • Prowadzenie rachunku kosztów według jednego z czterech wariantów.
 • Prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych.
 • Rejestracja zdarzeń gospodarczych w dziennikach cząstkowych tworzonych zgodnie z potrzebami użytkownika.
 • Księgowanie dokumentów z kontrolą poprawności wpisywanych danych (bilansowanie się dokumentu) oraz z podpowiedzią planu kont, np. z podpowiedzią kont zespołu 4 przy dekretacji dokumentów na konta zespołu 5, z jednoczesnym księgowaniem na konto 490.
 • Możliwość wstępnego zaksięgowania dokumentów (tzw. księgowanie do bufora).
 • Możliwość kontroli sposobu księgowania na kontach „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”.
 • Księgowanie dokumentów i odwołanie księgowania dokumentów dekretacyjnych utworzonych w modułach prowadzących księgi pomocnicze dla bieżącego okresu księgowego.
 • Zabezpieczenie kont i dzienników, przeznaczonych do ewidencji dokumentów dekretacyjnych utworzonych w modułach prowadzących księgi pomocnicze, przed zapisem ręcznym bezpośrednio w module FK.
 • Samodzielne tworzenie przez użytkownika wielu matryc dokumentów księgowanych okresowo według tej samej zasady, np. okresowe przeniesienie kosztów, przeniesienie sald kont zespołu 4, 5 i 7 na konto „Wynik finansowy” na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • Salda dwustronne dla kont księgowych, dla których księgi pomocnicze i rozrachunki prowadzone są w odpowiadających im modułach.
 • Możliwość księgowania do okresów wyprzedzających bieżący okres księgowy.
 • Bieżące księgowanie w nowym roku przed ostatecznym zamknięciem starego roku.
 • Weryfikacja bilansu zamknięcia po badaniu biegłych i ostateczne zamknięcie ksiąg.
 • Możliwość samodzielnej zmiany planu kont na nowy okres obrachunkowy.
 • Kontrola kompletności dekretacji i stanu zamknięcia ksiąg pomocniczych przy zamykaniu okresu księgowego księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Wydruki i zestawienia sprawozdawcze wymagane ustawą o rachunkowości.
 • Analizy finansowe w formie zestawień i wydruków definiowanych samodzielnie przez użytkowników systemu (F01, bilans netto, rachunek wyników, wskaźniki ekonomiczne, budżetowanie, itp.)
 • Proces importu dokumentów wygenerowanych przez systemy komputerowe firm trzecich za pomocą plików CSV.
 • Ustalenie przepisów umożliwiających automatyczne wyznaczanie konta zespołu 4 dla kont zespołów 5, 6 wykorzystywanych zarówno w trakcie księgowania dokumentów ręcznych modułu FK, jak i podczas wykonywania dekretacji.
 • Możliwość sporządzania deklaracji CIT-8.
 • Tworzenie plików JPK na podstawie informacji zawartych w bazie danych:
  • deklaracja VAT - JPK_VAT
  • księgi rachunkowe - JPK_KR
  • faktury - JPK_FA
  • dokumenty magazynowe - JPK_MAG
  • wyciągi bankowe - JPK_WB
 • Obsługa e-deklaracji. System umożliwia tworzenie elektronicznych wersji generowanych w systemie deklaracji podatkowych z tytułu po podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8). W ramach udostępnionych funkcjonalności system zapewnia możliwość składania e-Deklaracji drogą elektroniczną bezpośrednio do systemu Ministerstwa Finansów zapewniając tym samym zgodność z Rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.
 • Rozbudowany system przydzielania uprawnień do wybranych księgowości.
 • Możliwość ewidencji planów gospodarczo-finansowych, planów dochodów jednostki budżetowej i planów dochodów dla zadań dla administracji rządowej oraz zleconych ustawami.
 • Możliwość sporządzania sprawozdań budżetowych.
 • Możliwość budowania planu kont z wykorzystaniem podziałek budżetowych: paragrafów, rozdziałów, zadań.