Pozostała Sprzedaż

Moduł Pozostała Sprzedaż służy do kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z procesem sprzedaży z tytułów niezwiązanych bezpośrednio z użytkowaniem lokali.

Podstawą do prowadzenia rozrachunków jest umowa sprzedaży. Użytkownik ma możliwość tworzenia zarówno dokumentów jednorazowych (okazjonalnych) jak i dokumentów automatycznych (tworzonych cyklicznie).

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z kontrahentami oraz operacji sprzedaży, zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Automatyczne naliczanie miesięcznych dokumentów obciążeń na podstawie cenników umów oraz możliwość tworzenia dokumentów jednorazowych.
 • Symulacja naliczenia obciążenia za dowolny okres.
 • Automatyczne wystawianie dokumentów korygujących miesięczne obciążenia.
 • Import dokumentów sprzedaży utworzonych poza systemem Dom 5.
 • Automatyczne przypisanie daty powstania obowiązku podatkowego wg daty sprzedaży (zasada ogólna wg art. 19a ust. 1) oraz wg daty wystawienia dokumentu (zasada szczególna wg art. 19a ust. 5). Możliwość przesunięcia daty powstania obowiązku podatkowego dla nietypowych przypadków.
 • Automatycznie tworzenie rejestrów sprzedaży VAT wraz z pełną obsługą daty powstania obowiązku podatkowego. Rejestry te są uwzględniane w module Rejestr VAT w procesie tworzenia deklaracji VAT-7.
 • Prowadzenie umów rozłożenia długu na raty (ugody), ustalenie harmonogramu spłat.
 • Parowanie zapłat z konkretnymi dokumentami obciążeń. Proces parowania może odbywać się ręcznie lub automatycznie.
 • Wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty.
 • Automatyczne generowanie potwierdzenia sald.
 • Naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat. Rejestry odsetkowe z pełną historią naliczeń odsetek mogą być prowadzone bilansowo – w księdze głównej księgowane są naliczenia odsetek i zapłaty, bądź ewidencyjnie – w księdze głównej księgowane są zapłaty, a naliczanie odsetek ma charakter czysto ewidencyjny.
 • Wygodny sposób przetwarzania dokumentów poprzez rozdzielenie okresu sprzedaży oraz okresu księgowego. Umożliwia to wystawienie dokumentów sprzedaży dla kolejnego okresu z równoczesną ewidencją dokumentów księgowych za poprzedni okres. Przykład stanowi zdarzenie, kiedy wystawiane są dokumenty obciążeń za marzec i równolegle ewidencjonowane są dokumenty wpłat, przeksięgowania za miesiąc luty.
 • Narzędzia umożliwiające modyfikowanie dużych zestawów danych (np. nadawanie i zawieszanie tytułów opłat, generowanie automatycznych dokumentów korygujących).
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.