Windykacje

Moduł Windykacje służy do kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z dochodzeniem należności od odbiorców na drodze sądowej.

Moduł wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na szybką i łatwą obsługę dużej liczby wspólnot mieszkaniowych np. wystawianie dokumentów, dekretacja itp.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Prowadzenie kartotek rozrachunkowych dotyczących roszczeń spornych i kwot zasądzonych.
 • Ewidencja kolejnych etapów dochodzenia należności pozwalająca na bieżący monitoring stanu sprawy np. pozew, wyrok, egzekucja komornicza, itp.
 • Możliwość dodawania przez użytkownika własnych etapów dokumentowania przebiegu windykacji.
 • Ewidencja postanowień o umorzeniu egzekucji i o nieściągalności wierzytelności.
 • Powiązanie kartoteki roszczeń spornych z rozrachunkami, na których powstał dług, w sposób umożliwiający podgląd sumy zadłużenia.
 • Generowanie upomnień w oparciu o stan zadłużenia kartoteki roszczeń spornych jak i kartotek źródłowych.
 • Możliwość ewidencjonowania osób współodpowiedzialnych, partycypujących w zadłużeniu.
 • Ewidencja sądów i komorników.
 • Możliwość tworzenia wielu rejestrów pomocniczych dla jednej sprawy wskazujących na np. koszty sądowe, koszty adwokackie, koszty komornicze, kwoty zasądzone, roszczenia sporne, odpisy aktualizujące, itp.
 • Możliwość prowadzenia terminarza zadań windykacyjnych
 • Wymiana informacji o niespłaconych zobowiązaniach z trzema funkcjonującymi na polskim rynku Biurami Informacji Gospodarczej (BIG) – Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A. oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.. Wymiana informacji obywa się za pomocą bramki Web Serwisu (interfejs SOAP), który umożliwia bezpośrednie połączenie systemu Dom 5 z odpowiednimi systemami BIG.
 • Wysyłanie dokumentów do dłużników w postaci elektronicznej (korespondencja seryjna, upomnienia) oraz zapisywanie ich na poziomie prowadzonej sprawy (dedykowana zakładka Korespondencja).
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Automatyczne generowanie potwierdzenia sald.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Zestawienia definiowalne pozwalające na tworzenie przez użytkownika własnych wydruków.
  • Możliwość zaprezentowania dowolnych danych zaewidencjonowanych w systemie.
  • Przyjazny dla użytkownika sposób definiowania zawartości kolumn, niewymagający wiedzy informatycznej.
  • Definiowanie wielopoziomowych nagłówków i podsumowań.
  • Możliwość określania sposobu sortowania prezentowanych danych.
  • Możliwość zapisania w definicji wydruku filtra ograniczającego zakres prezentowanych danych.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.