Internetowa Obsługa Kontrahenta

Moduł Internetowa Obsługa Kontrahenta to kompleksowa platforma do wymiany informacji między zarządcą a jego kontrahentami – zarówno lokatorami, najemcami, właścicielami jak i dostawcami usług. Moduł pozwala zarówno na prezentowanie kontrahentom informacji dotyczących stanu konta, jak i przesyłania informacji od lokatora np. zgłoszeń stanów liczników, zgłoszeń awarii lub modyfikacji danych teleadresowych. Zakres możliwych do zaprezentowania informacji uzależniony jest od posiadanych przez klienta licencji do modułów: Czynsze Lokali Mieszkalnych i Użytkowych, Wspólnoty, Media, Obsługa Techniczna Nieruchomości. Dostęp do informacji zapewniają strefy, w pełni dostosowywane do potrzeb Klienta, włączając w to możliwość prezentowania różnych treści dla różnych wspólnot mieszkaniowych.

Główne funkcje:

  • Prezentacja informacji w oparciu o dowolnie parametryzowane strefy z możliwością różnicowania prezentowanych treści w zależności od zalogowanej osoby (np. różne treści dla właścicieli w zależności od wspólnoty mieszkaniowej).
  • Dostęp do danych finansowych osoby logującej się do serwisu – szczegółowe informacje o naliczeniach, wpłatach, rozliczeniach mediów, naliczeniach odsetek za zwłokę, itp.
  • Zgłoszenie awarii wraz z bieżącym monitoringiem stanu jego realizacji.
  • Podanie odczytów liczników wraz z automatyczną weryfikacją poprawności wpisywanego odczytu.
  • Aktualizacja danych kontaktowych kontrahenta np. numer telefonu, adres e-mail.
  • Wgląd do dedykowanych ogłoszeń zarządcy i wspólnot mieszkaniowych. Użytkownik może wskazać zakres czasowy widoczności ogłoszenia oraz grupę odbiorców.
  • Możliwość zamieszczania przez zarząd wspólnoty ogłoszeń wewnętrznych dla członków wspólnoty.
  • Dedykowany dostęp do informacji dla członków zarządu wspólnot mieszkaniowych.
  • Parametryzacja sposobu obsługi jak i prezentacji strony internetowej. Zmiany stylu dotyczą zarówno kolorystyki strony logowania, jaki i stron prezentujących dane np. definiowanie adresu strony WWW wyświetlanego nagłówku serwisu lub adresu e-mail, wyświetlanego w lewej kolumnie serwisu jak również kwestii technicznych w zakresie wymagań dotyczących budowy hasła użytkownika tj. minimalna długość, wystąpienie cyfry, symbolu, wielkiej lub małej litery itp.
  • Możliwość regulowania przez lokatora zobowiązań z tytułu prawa do lokali oraz pozostałych tytułów w trybie online. Usługa jest dla Zarządcy całkowicie bezpłatna. Koszty wykonania płatności ponosi osoba dokonująca opłatę. Płatność dokonana przez internet jest realizowana natychmiast, zaś firmą pośredniczącą w operacji i gwarantująca jej powodzenie jest firma Blue Media S.A.
  • Możliwość prezentacji podejmowanych przez Wspólnotę uchwał oraz zbierania pod nimi głosów drogą elektroniczną.
  • Zgłaszanie stanu osobowego (dotyczy lokali, dla których nie jest prowadzona księga meldunkowa) oraz nowych norm zaliczkowych dla celów naliczania opłat miesięcznych.
  • Pobranie wypełnionego formularza opłat za zadany miesiąc w postaci pliku PDF. Wartość formularza jest automatycznie umniejszona o dokumenty zapłacone (sparowane).