Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe przeznaczony jest do kompleksowej ewidencji rzeczowych aktywów trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Moduł pozwala na automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzenia w oparciu o następujące metody amortyzacji – jednorazowa, liniowa, degresywna oraz indywidualnych stawek zarówno w ujęciu bilansowym, podatkowym, jaki i pozabilansowym.

Moduł zapewnia szerokie możliwości opisu środka trwałego poprzez właściwości (np. osoba odpowiedzialna, użytkująca, przeznaczenie, miejsce powstania kosztów i inne), dane fabryczne, części składowe oraz załączniki graficzne. Powyższe informacje, gromadzone są w ramach kartoteki środka trwałego, na której widoczne są również wszelkie operacje wykonywane na środku trwałym takie jak: umorzenie, likwidacja, zwiększenie, przeszacowanie, przeniesienie czy korekta. Informacje gromadzone są w ujęciu historycznym.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla środków trwałych, zgodnie z art. 17 ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Prowadzenie szczegółowej kartoteki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględniającej właściwości oraz części składowe środka trwałego.
 • Ewidencja środków trwałych typu budynek w oparciu o drzewo zasobów.
 • Ewidencja niskocennych środków trwałych (wyposażenie) w ujęciu bilansowym lub pozabilansowym.
 • Możliwość podłączania załączników graficznych do kartoteki środka trwałego np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego itp.
 • Obsługa wszelkich zdarzeń związanych z ewidencją środków trwałych od przyjęcia do eksploatacji, aż do momentu zdjęcia z ewidencji – zwiększenie, przeniesienie, likwidacja częściowa, likwidacja całkowita oraz korekta wartości środka trwałego.
 • Możliwość utworzenia dokumentu OT, PT na podstawie dokumentu RW dla Środków trwałych przechowywanych w magazynie.
 • Automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego w oparciu o określony przez użytkownika format.
 • Generowanie kodów kreskowych na podstawie numeru inwentarzowego.
 • Obsługa ewidencji Klasyfikacji Środków Trwałych oraz stawek amortyzacji.
 • Naliczanie amortyzacji i umorzenia metodą jednorazową, liniową, degresywną oraz wg indywidualnych stawek.
 • Możliwość wyboru częstotliwości naliczenia amortyzacji (umorzenia) oraz momentu rozpoczęcia naliczania.
 • Naliczanie amortyzacji w ujęciu bilansowym, podatkowych i pozabilansowym.
 • Obsługa odpisów aktualizujących, o których mowa w Ustawie o rachunkowości.
 • Szybki dostęp do pełnej historii zmian stanu oraz naliczeń amortyzacji środka trwałego.
 • Planowanie amortyzacji na przyszłe lata.
 • Symulacja naliczania amortyzacji dla dowolnego środka trwałego.
 • Obsługa zmniejszenia wartości środka trwałego (np. sprzedaż lokalu, wyodrębnienia lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych) według kryterium: ilościowego (wg ilości ewidencyjnej), udziału lub procentowo.
 • Wsparcie procesu przeniesienia likwidowanej części środka trwałego z ewidencji bilansowej do pozabilansowej (obce środki trwałe). Funkcjonalność przydatna w przypadku prowadzenia ewidencji pozabilansowej lokali wyodrębnionych w spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej dla obcych środków trwałych.
 • Wsparcie procesu inwentaryzacji środków trwałych za pomocą spisu z natury.
 • Wykorzystanie technologii RFID w procesie inwentaryzacji środków trwałych.
 • Elastyczny mechanizm wyszukiwania środków trwałych (np. z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych). Śledzenie majątku wg miejsc użytkowania, osoby odpowiedzialnej, nr faktury, rodzaju nabycia, itp.
 • Generowanie wydruków wymaganych Ustawą o rachunkowości, w tym zestawienie obrotów i sald.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.