Czynsze Lokali Mieszkalnych

Moduł Czynsze Lokali Mieszkalnych służy do kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z procesem naliczania i rozliczania należności i zobowiązań z tytułu użytkowania przede wszystkim lokali mieszkalnych. Dla użytkowników zarządzających niewielką liczbą lokali użytkowych moduł ten może zostać wykorzystany do ich obsługi. Użytkownikom dysponującym większą liczbą lokali użytkowych oferujemy dedykowany moduł Czynsze Lokali Użytkowych.

Podstawą do prowadzenia rozrachunków jest powiązanie osoby z lokalem uwzględniające okres obowiązywania prawa do lokalu (najem, własność, w przypadku spółdzielni mieszkaniowej – spółdzielcze prawo do lokalu itp.). Użytkownik ma możliwość definiowania dowolnych tytułów obciążeń dla danego rozrachunku, w tym zaliczek związanych z mediami opomiarowanymi (liczniki zbiorcze lub indywidualne). W oparciu o te informacje automatycznie tworzone są miesięczne obciążenia w postaci dokumentów fiskalnych (faktury, noty, w tym dokumenty korygujące).

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z kontrahentami oraz operacji sprzedaży, zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Automatyczne naliczanie miesięcznych dokumentów obciążeń na podstawie cenników umów oraz możliwość tworzenia dokumentów jednorazowych.
 • Precyzyjne naliczanie obciążenia z uwzględnieniem okresu zasiedlenia osoby oraz zmianami właściwości opisujących lokal w trakcie miesiąca.
 • Symulacja naliczenia obciążenia za dowolny okres.
 • Automatyczne wystawianie dokumentów korygujących miesięczne obciążenia.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów w oparciu o rozliczenie kosztów dokonanych w modułach Media (rozliczenie kosztów świadczeń medialnych – dostawa wody, energii cieplnej do podgrzania wody, ogrzania pomieszczeń, gazu) i Koszty (rozliczenie opłat z tytułu eksploatacji lokalu).
 • Import dokumentów sprzedaży utworzonych poza systemem Dom 5 np. rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania.
 • Automatyczne przypisanie daty powstania obowiązku podatkowego wg daty sprzedaży (zasada ogólna wg art. 19a ust. 1) oraz wg daty wystawienia dokumentu (zasada szczególna wg art. 19a ust. 5). Możliwość przesunięcia daty powstania obowiązku podatkowego dla nietypowych przypadków.
 • Możliwość samodzielnego tworzenia wielu wzorców korespondencji seryjnej.
 • Automatycznie tworzenie rejestrów sprzedaży VAT wraz z pełną obsługą daty powstania obowiązku podatkowego. Rejestry te są uwzględniane w module Rejestr VAT w procesie tworzenia deklaracji VAT-7.
 • Prowadzenie ewidencji decyzji dodatków mieszkaniowych według wybranego przez użytkownika schematu. Import decyzji z pliku tekstowego wygenerowanego przez ich gestora (Gminy, MOPS, itp.).
 • Prowadzenie umów rozłożenia długu na raty (ugody), ustalenie harmonogramu spłat.
 • Prowadzenie ewidencji osób zamieszkałych w formie księgi meldunkowej.
 • Prowadzenie ewidencji osób współuprawnionych do lokalu (np.: współwłaściciele, osoby wymienione w umowie najmu).
 • Automatyczna modyfikacja liczby osób na podstawie ewidencji Księgi Meldunkowej.
 • Parowanie zapłat z konkretnymi dokumentami obciążeń. Proces parowania może odbywać się ręcznie lub automatycznie.
 • Wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty.
 • Naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat. Rejestry odsetkowe z pełną historią naliczeń odsetek mogą być prowadzone bilansowo – w księdze głównej księgowane są naliczenia odsetek i zapłaty, bądź ewidencyjnie – w księdze głównej księgowane są zapłaty, a naliczanie odsetek ma charakter czysto ewidencyjny.
 • Wygodny sposób przetwarzania dokumentów poprzez rozdzielenie okresu sprzedaży oraz okresu księgowego. Umożliwia to wystawienie dokumentów sprzedaży dla kolejnego okresu z równoczesną ewidencją dokumentów księgowych za poprzedni okres. Przykład stanowi zdarzenie, kiedy wystawiane są dokumenty obciążeń za marzec i równolegle ewidencjonowane są dokumenty wpłat, przeksięgowania za miesiąc luty.
 • Narzędzia umożliwiające modyfikowanie dużych zestawów danych (np. nadawanie i zawieszanie tytułów opłat, generowanie automatycznych dokumentów korygujących).
 • Możliwość automatycznej aktualizacji zaliczek na następny okres rozliczeniowy na podstawie zużycia za dowolny, poprzedni okres.
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Możliwość kompensaty zobowiązań i należności z tytułu rozrachunków z tym samym kontrahentem prowadzonych w module Zakup i modułach sprzedażowych np. Czynsze LM, Czynsze LU, Pozostała sprzedaż, Wspólnoty.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.
 • Zestawienia definiowalne pozwalające na tworzenie przez użytkownika własnych wydruków.
  • Możliwość zaprezentowania dowolnych danych zaewidencjonowanych w systemie.
  • Przyjazny dla użytkownika sposób definiowania zawartości kolumn, niewymagający wiedzy informatycznej.
  • Definiowanie wielopoziomowych nagłówków i podsumowań.
  • Możliwość określania sposobu sortowania prezentowanych danych.
  • Możliwość zapisania w definicji wydruku filtra ograniczającego zakres prezentowanych danych.
 • Prowadzenie korespondencji seryjnej z właścicielem, kontrahentem, lokatorem oraz dłużnikiem na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika szablonów.
 • Wysyłanie dokumentów w postaci elektronicznej (korespondencji seryjnej, potwierdzenia sald, dokumentów sprzedaży) oraz zapisywanie ich na poziomie rozrachunku (dedykowana zakładka Korespondencja).
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży z podpisem elektronicznym (e-faktura).