Banki

Moduł Banki dedykowany jest kompleksowej obsłudze obrotu bezgotówkowego w jednostce gospodarczej. Moduł umożliwia pełną obsługę rejestrów bankowych poprzez rejestrację wszystkich dokumentów przechodzących przez rachunki bankowe. Istotną cechą modułu Banki jest jednokrotne księgowanie dokumentu. Dokumenty wyciągów bankowych są od razu widoczne w ewidencji rejestrów pomocniczych, w których prowadzone są kartoteki z dostawcami i odbiorcami bez konieczności ich ponownego księgowania.

Dodatkową cechą modułu Banki jest możliwość łatwego utworzenia przelewu bankowego i jego natychmiastowy wydruk lub emisja do programu typu Home Banking. W module prowadzona jest ewidencja wszystkich przelewów bankowych tworzonych w pozostałych modułach systemu Dom 5 tj. Zakup, Kadry i Płace itp.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla rachunków bankowych.

Główne funkcje:

 • Obsługa dowolnie wielu rachunków bankowych zarówno w ujęciu bilansowym jak i pozabilansowym.
 • Określenie zakresu uprawnień do obsługi wskazanych rachunków bankowych.
 • Brak dostępu do danych z przelewów płacowych bez dedykowanych uprawnień.
 • Tworzenie wyciągu bankowego poprzez rejestrację wszystkich pozycji przychodowych i rozchodowych tego wyciągu.
 • Obsługa rozrachunków ewidencjonowanych w modułach Czynsze Lokali Mieszkalnych, Czynsze Lokali Użytkowych, Windykacje, Pozostała Sprzedaż, Wspólnoty, Pożytki, Zakup, Kredyty, Wkłady i Udziały, Kadry i Płace poprzez możliwość wskazania konkretnego lokalu mieszkalnego lub kontrahenta i powiązania zapłaty ze wskazanym dokumentem obciążenia. Takie rozwiązanie powoduje minimalizację pracy związanej z windykacją zobowiązań i należności.
 • Księgowanie w czasie rzeczywistym operacji bankowych na kontach rozrachunkowych ewidencjonowanych w modułach Czynsze Lokali Mieszkalnych, Czynsze Lokali Użytkowych, Pozostała Sprzedaż, Wspólnoty, Pożytki, Zakup, Kredyty, Wkłady i Udziały, Kadry i Płace.
 • Możliwość automatycznego importu wyciągów bankowych w formacie MT940. Rozbudowane mechanizmy automatycznego rozpoznawania pozycji wyciągu np. powtarzające się operacje – prowizje bankowe, odsetki, wpłaty dokonywane na indywidualne rachunki lokatorów, najemców, właścicieli tzw. płatności masowe, zapłaty za zobowiązania wobec dostawców, przelewy wynagrodzeń dla pracowników itp. Mechanizmy te zapewniają niemal 100% automatyczne zaksięgowanie wyciągu bankowego bez konieczności ręcznej ingerencji użytkownika.
 • Automatyczne rozksięgowanie operacji dotyczącej wpłaty na zaspokojenie wielu tytułów zobowiązań danej osoby, na podstawie zdefiniowanych przepisów.
 • Łatwe i szybkie tworzenie przelewów bankowych.
 • Obsługa przelewów automatycznie wyemitowanych przez proces obsługi przelewów modułów: Kadry i Płace, Zakup, Podatki i Opłaty Lokalne, Kredyty, Rejestr VAT i Gospodarka Odpadami Komunalnymi.
 • Generowanie paczek przelewów za wskazany okres dla księgowości innych niż główna np. wspólnot mieszkaniowych, z tytułu pobranych wpłat od właścicieli w kasie zarządcy.
 • Kontrola stanu początkowego i końcowego wyciągu bankowego z przychodami i rozchodami zarejestrowanymi w tym wyciągu.
 • Kontrola kompletności numeracji wprowadzonych wyciągów bankowych.
 • Rozbudowane mechanizmy wyszukiwań dokumentów np. ze względu na tytuł operacji, numer konta użytego w dekrecie, dokumentów dekretacji, kwotę dokumentu.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.
 • Polecenie zapłaty, czyli bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych w systemie ELIXIR.
 • Polecenie wypłaty, czyli wewnętrzne dokumenty przedsiębiorstwa służące do zarządczej kontroli dokonywanych wypłat, w przypadku, gdy brak jest formalnego dokumentu.