Kadry i Płace

Moduły Kadry i Płace swoim układem funkcjonalnym wspomaga pracę działu kadr i rachuby płac. Automatyzuje prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej poprzez ewidencję kartoteki osobowej pracownika, ewidencję i planowanie czasu pracy, obsługę procesu obliczania wynagrodzeń, rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS. Moduł może zostać zastosowany również do obsługi pracowników, zleceniobiorców i członków zarządu wspólnot mieszkaniowych.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z pracownikami, zgodnie z art. 17 ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Kartoteka pracownicza – dane osobowe, przebieg zatrudnienia, wykształcenie, badania lekarskie, obowiązkowe szkolenia BHP.
 • Indywidualne i grupowe harmonogramy czasu pracy uwzględniające specyficzne rozkłady czasu pracy.
 • Błyskawiczny dostęp do kluczowych informacji o pracowniku np. harmonogram czasu pracy (czas przepracowany, urlopy, nieobecności), stan urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, stan rozrachunku z pracownikiem itp.
 • Ewidencja kursów i szkoleń.
 • Możliwość samodzielnego definiowania składników wynagrodzeń, dostosowanych do wewnętrznych uregulowań.
 • Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem ewidencji danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń z tytułu nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych).
 • Kartoteka zarobkowa pracownika, uwzględniająca wszystkie elementy niezbędne do ustalenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Symulacja naliczenia list płac bez konieczności wystawienia dokumentów.
 • Automatyczne korygowanie list płac za okresy zamknięte.
 • Obsługa kart pracy wraz z możliwością powiązania z ewidencją zleceń z modułu Obsługa Techniczna Nieruchomości oraz podział kosztów pracy na nieruchomości i zasoby wg rozdzielników.
 • Rozliczanie umów zleceń (w tym rad nadzorczych), umów o dzieło i umów o zarządzanie przedsiębiorstwem..
 • Sporządzanie list płac w dowolnym dniu miesiąca obliczeniowego.
 • Obsługa wydruku dokumentów kadrowych przy pomocy definiowanych przez użytkownika wzorców – umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, oświadczenia, umowy cywilnoprawne itp.
 • Obsługa formularzy GUS w zakresie danych pracowniczych i płacowych.
 • Obsługa wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z automatyczną kontrolą limitów kwot zwolnionych od podatku dochodowego.
 • Kompleksowa obsługa rozrachunków pracownika z tytułu przynależności do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (wpisowe, wkład, spłata pożyczek).
 • Naliczanie składek ZUS finansowanych przez Budżet Państwa.
 • Tworzenie wybranych formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, współpraca z systemem PŁATNIK.
 • Wydruk informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej (RMUA).
 • Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych pracownika (PIT – 11/8B, PIT 8C, PIT – 40) oraz pracodawcy (PIT 4R, 8AR) wraz z możliwością elektronicznego przekazania do Urzędu skarbowego lub nadruku na formularzu.
 • Przelewy pieniężne z tytułu rozrachunków z pracownikami w oparciu o listy płac, w oparciu o dowolną definicję dyspozycji wypłaty np. przelew na dwa rachunki bankowe pracownika, dodatkowa wypłata w kasie itp.
 • Współpraca z modułem Obieg dokumentów w zakresie ewidencjonowania wniosków o urlop oraz o nadgodziny.
 • Definiowany zakres dostępu do danych osobowych.
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.