Sprzedaż Zarządcy dla Wspólnot

Moduł wspiera ewidencję zdarzeń gospodarczych związanych ze sprzedażą usług zarządcy na rzecz obsługiwanych przez niego wspólnot mieszkaniowych.

Moduł wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na szybką i łatwą obsługę dużej liczby wspólnot mieszkaniowych np. wystawianie dokumentów, dekretacja itp.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Główne funkcje:

 • Automatyczne naliczanie miesięcznych dokumentów obciążeń na podstawie cenników umów oraz możliwość tworzenia dokumentów jednorazowych.
 • Automatyczny transfer dokumentów sprzedaży wystawionych przez zarządcę do struktury dokumentów zakupu w księgowości wspólnot mieszkaniowych wraz z możliwością wygenerowania przelewów do tych dokumentów.
 • Symulacja naliczenia obciążenia za dowolny okres.
 • Automatyczne wystawianie dokumentów korygujących miesięczne obciążenia.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów w oparciu o rozliczenie kosztów dokonanych w modułach Media (rozliczenie kosztów świadczeń medialnych – dostawa wody, energii cieplnej do podgrzania wody, ogrzania pomieszczeń, gazu) i Koszty (rozliczenie opłat z tytułu eksploatacji lokalu).
 • Automatycznie tworzenie rejestrów sprzedaży VAT wraz z pełną obsługą daty powstania obowiązku podatkowego. Rejestry te są uwzględniane w module Rejestr VAT w procesie tworzenia deklaracji VAT-7.
 • Parowanie zapłat z konkretnymi dokumentami obciążeń. Proces parowania może odbywać się ręcznie lub automatycznie.
 • Wygodny sposób przetwarzania dokumentów poprzez rozdzielenie okresu sprzedaży oraz okresu księgowego. Umożliwia to wystawienie dokumentów sprzedaży dla kolejnego okresu z równoczesną ewidencją dokumentów księgowych za poprzedni okres. Przykład stanowi zdarzenie, kiedy wystawiane są dokumenty obciążeń za marzec i równolegle ewidencjonowane są dokumenty wpłat, przeksięgowania za miesiąc luty.
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Kompensaty, czyli możliwość zaspokojenia należności wspólnoty mieszkaniowej wobec podmiotu księgowości, w której ta kompensata jest wykonywana.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Automatyczne generowanie potwierdzenia sald.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Wydruki i zestawienia sprawozdawcze.
 • Zestawienia definiowalne pozwalające na tworzenie przez użytkownika własnych wydruków.
  • Możliwość zaprezentowania dowolnych danych zaewidencjonowanych w systemie.
  • Przyjazny dla użytkownika sposób definiowania zawartości kolumn, niewymagający wiedzy informatycznej.
  • Definiowanie wielopoziomowych nagłówków i podsumowań.
  • Możliwość określania sposobu sortowania prezentowanych danych.
  • Możliwość zapisania w definicji wydruku filtra ograniczającego zakres prezentowanych danych.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.