Media

Moduł Media dedykowany jest ewidencji, rozliczeniu i analizie kosztów świadczeń medialnych mierzalnych urządzeniami pomiarowymi. Umożliwia precyzyjny podział i rozliczenie kosztów usług związanych z dostawą zimnej wody i kanalizacji, energii cieplnej do podgrzania wody i ogrzania pomieszczeń, gazu itp.

Główne funkcje:

 • Możliwość definiowania rzeczywistych magistral rozpływu mediów niezależnie od występującej struktury zasobowej, np. dwa budynki posiadające jeden licznik.
 • Możliwość zgłaszania odczytów przez lokatorów/właścicieli za pośrednictwem Internetu – moduł Internetowa Obsługa Kontrahenta.
 • Podział kosztów i ich rozliczenie na odbiorców końcowych w oparciu o dokumenty specyfikacji kosztowych oraz stany liczników indywidualnych.
 • Podział kosztów dla zasobów bez liczników indywidualnych w oparciu o specyficzne algorytmy z uwzględnieniem ograniczeń dla przypisanych norm zużycia.
 • Definiowanie dowolnych algorytmów do podziału i rozliczenia kosztów, z możliwością wykorzystania zarówno prostych podzielników jak np. zużycie liczników indywidualnych, liczba osób czy powierzchnia grzewcza po bardziej skomplikowane metody wykorzystujące stany liczników budynkowych (np. do podziału energii cieplnej) czy rozliczenie wg ceny z sezonu niegrzewczego, itp.
 • Ewidencja węzłów wspólnego użytkowania np. wspólne łazienki, ubikacje.
 • Obsługa węzłów zasilających zasoby własne i obce w przypadku odsprzedaży mediów.
 • Kompleksowa obsługa różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach.
 • Wyliczanie średnich norm zużycia dla odbiorców końcowych wyposażonych w liczniki indywidualne. Udostępnienie wyliczonych średnich norm zużycia procesom uruchamianym w modułach prowadzących zaliczki na koszty rozliczane w module Media.
 • Możliwość dodania opłaty dodatkowej do dokumentu rozliczenia.
 • Możliwość automatycznego przekazania rozliczenia mediów we wspólnocie mieszkaniowej tzw. właściciela zbiorowego na rozrachunki najemców jego lokali, które to rozrachunki obsługiwane są w księgowości zarządcy.
 • Możliwość wyeksportowania zaliczek dla firmy zewnętrznej w pliku CSV.
 • Możliwość importu liczników i odczytów liczników indywidualnych z pliku CSV.
 • Możliwość importu ograniczeń (norm) z pliku CSV.