Elastyczność i efektywność

System Dom 5 w pełni obsługuje kluczowe dla zarządców nieruchomości procesy z uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów zarządców takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady i jednostki budżetowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, spółki prawa handlowego zarządzające zasobami gminnymi. Możliwa przy tym jest obsługa tak zaawansowanych konfiguracji, jak na przykład spółdzielnia mieszkaniowa zarządzająca zasobami własnymi oraz komercyjnie wspólnotami mieszkaniowymi, spółka prawa handlowego prowadząca księgowość w imieniu gminy zarządzająca wspólnotą mieszkaniową, podmiot zarządzający wspólnotami mieszkaniowymi oraz małymi spółdzielniami itp. W przeciwieństwie do innych systemów specyfikę branży zarządzania nieruchomościami uwzględniają wszystkie moduły w tym Kadry i Płace, Gospodarka Magazynowa, Obieg Dokumentów.

Wysoki stopień parametryzacji pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań użytkownika bez konieczności wprowadzania zmian do systemu.

Wieloksięgowość

System umożliwia prowadzenie dowolnej liczby niezależnych ksiąg rachunkowych. Mogą być to zarówno księgi wspólnot mieszkaniowych, księgi posiadacza systemu, jak i księgi innego dowolnego podmiotu prowadzone na zlecenie. Każda z nich może zostać skonfigurowana zgodnie z potrzebami pod względem np. rachunku kosztów, długości roku obrotowego itp.

Kompleksowa obsługa dowolnej liczby wspólnot mieszkaniowych

Ze względu na istniejące możliwości systemu obsługa nawet 1000 wspólnot nie stanowi problemu. System wyposażony jest w funkcjonalności umożliwiające automatyczne wykonywanie operacji dla wielu wspólnot oraz w narzędzia analityczne pozwalające na uzyskiwanie przekrojowych danych w dowolnym układzie. Dodatkowym ułatwieniem są automatyczne przepływy dokumentów księgowych między poszczególnymi księgowościami np.: faktury za zarządzanie wspólnotami są automatycznie księgowane jako dokumenty zakupu w księgowościach wspólnot.

Moduły dedykowane spółdzielczości mieszkaniowej

Z uwagi na specyfikę działalności podmiotu, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa, opracowano trzy dedykowane moduły do obsługi takich obszarów jak: dział lub sekcja członkowska, ewidencja wkładów lokatorskich, budowlanych, udziałów, wpisowego oraz kredyty w długoterminowej spłacie (spłacane zgodnie z Ustawą „O pomocy państwa w sprawie spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych…”, kredyty KFM, kredyty zakładowe i inne).

Rozliczenie kosztów mediów

W pełni konfigurowalne przez użytkownika, niewymagające wiedzy informatycznej, przepisy pozwalają na uwzględnienie nawet najbardziej skomplikowanych zapisów regulaminów rozliczeń. Przy pomocy systemu bez problemu można obsłużyć zdarzenia takie jak: wspólne łazienki, odsprzedaże mediów między wspólnotami, rozliczenie kosztów energii cieplnej – gdy faktura dotyczy jednocześnie kosztów ogrzewania i podgrzania wody itp.

Dowolność definiowania obciążeń

Elastyczny mechanizm definiowania obciążeń umożliwia pełną kontrolę nad sposobem generowania dokumentów sprzedaży. Możliwe jest przy tym uwzględnienie specyficznych wymogów takich jak czynsz regulowany, którego sposób obliczenia ustalany jest uchwałami rad miast i gmin. Użytkownik w każdym momencie może uzyskać informacje o prognozowanej wysokości opłat bez konieczności tworzenia dokumentów.

Tworzenie zawiadomień, upomnień, pism kadrowych, wzorów zgłoszeń, zleceń, umów itp.

System umożliwia samodzielne przygotowanie wzorów pism, na podstawie których prowadzona jest korespondencja seryjna. Dzięki bogatemu zestawowi parametryzowanych stref prezentujących kluczowe informacje, tworzenie korespondencji jest łatwe, a jednocześnie pozwala na stworzenie praktycznie dowolnego wzoru pisma.

Wysoce konfigurowalna internetowa platforma wymiany informacji z lokatorem

Moduł Internetowa Obsługa Kontrahenta pozwala nie tylko na prezentowanie kontrahentom informacji dotyczących ich rozrachunków, ale także przesyłania informacji od lokatora np. zgłoszeń stanów liczników, zgłoszeń awarii lub modyfikacji danych teleadresowych. Zakres informacji jest w pełni parametryzowany przez użytkownika systemu.