Gospodarka Magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa służy do kompleksowej obsługi zdarzeń gospodarczych związanych z obrotem magazynowym.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Prowadzenie dowolnej liczby magazynów zarówno w ujęciu bilansowym jak i pozabilansowym.
 • Dokumenty ewidencjonowane w module wykorzystywane są do generowania pliku JPK_MAG.
 • Prowadzenie kartoteki indeksu materiałowego w oparciu o pełny zakres informacji tj. nazwa, PKWiU, rodzaj materiału, indeks własny, jednostkę miary i grupę asortymentową.
 • Automatyczne tworzenie stanów magazynowych na podstawie dokumentów takich jak: bilans otwarcia, PZ, ZW, PW, WZ, MM, ZW, RW, LT.
 • Rozliczanie dokumentów zakupu z dokumentami typu PZ.
 • Automatyczne obliczanie kwot odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów.
 • Powiązanie dokumentów RW oraz WZ z ewidencją zleceń z modułu Obsługa Techniczna Nieruchomości.
 • Możliwość przypisania dokumentów RW do nieruchomości, których dotyczyły wraz z automatycznym utworzeniem noty do modułu Koszty.
 • Wydruk dokumentów magazynowych.
 • Rozbudowany system przydzielania uprawnień do magazynów, dokumentów magazynowych.
 • Identyfikacja osób wystawiających, przyjmujących i wydających pozycje z magazynów.
 • Ewidencja i kontrola stanów oraz obrotów magazynowych wg dowolnych kryteriów, zdefiniowanych przez użytkownika tj. asortyment, indeks, partia, rodzaj materiału itp.
 • Obsługa procesu inwentaryzacji poprzez tworzenie i wydruk arkuszy spisowych, automatyczną aktualizację kartoteki stanów magazynowych na podstawie arkusza spisowego.
 • Dokonanie dowolnej inwentaryzacji w wybranym magazynie dla określonej grupy materiałowej bez konieczności wstrzymywania pracy w magazynie na czas tej inwentaryzacji.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.