Strona głównaInformacje o firmieNasze produktySzkoleniaNadzór autorskiPo godzinach ;-)

Współpraca z innymi systemami:

Automatyczna dekre­tacja do systemu FK, wraz z kontrolą poprawności dekre­tów z planem kont.

Automatyczne pobieranie zapłat z systemów Kasa i Banki - ewidencja zobowiązań i zapłat wg kontrahenta,  identyfikatora faktury.

Współpraca z progra­mem Prawa w zakre­sie nadawania użyt­kownikom uprawnień dostępu do poszcze­gólnych funkcji   oraz rejestrowania wydarzeń.

Od strony księgowej system jest kom­pu­terowym  pomo­cniczym rejestrem zakupu i sprzedaży w pełni spełniającym wymogi Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z póź-niejszymi zmianami oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Rejestr VAT

System Ewidencji Finansowej Zakupu i Sprzedaży

System Rejestr VAT jest wyposażony w moduły do obsługi zakupu i pozostałej sprzedaży nie rejestrowanej w systemie Sprzedaż w zakresie ewidencji rozliczeń finansowych z kontrahentem oraz kompleksowej obsługi deklaracji VAT-7.

Główne cechy systemu

 • Ewidencja faktur zakupu.
 • Ewidencja faktur sprzedaży funkcjonującej poza ewidencją prowadzoną w systemie Sprzedaż.
 • Wystawianie deklaracji VAT 7 oraz jej korekt.
 • Wydruk deklaracji VAT 7 na druku deklaracji.
 • Rozliczenie podatku VAT naliczonego związanego ze sprzedażą zwolnioną, opodatkowaną i nie podlegającą ustawie o VAT wg struktury sprzedaży.
 • Automatyczne tworzenie noty księgowej rozksięgowującej podatek VAT naliczony podlegający rozliczenia według struktury sprzedaży.
 • Prowadzenie kont rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami
 • Prowadzenie rozrachunków (windykacja zobowiązań i należności) z możliwością:
  • automatycznego kojarzenia zapisów zobowiązań i należności,
  • ręcznej dyspozycji kojarzenia zapisów,
  • natychmiastowego uzyskania informacji o stanie zadłużenia lub należności,
  • redagowania wezwań do zapłaty,
  • redagowania informacji o potwierdzeniu salda,
 • Zestawienie obrotów i sald dla kont rozrachunkowych.
 • Prowadzenie rejestru zakupu wg Ustawy o podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży wg Ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Dostęp do wszelkich danych wprowadzonych od początku funkcjonowania systemu.
 • Księgowanie dokumentów z podpowiedzią planu kont, z kontrolą poprawności wpisywanych danych (bilansowanie się dokumentu), podpowiedź kont zespołu 4 przy dekretacji dokumentów na konta zespołu 5 z jednoczesnym księgowaniem na konto 490.
 • Możliwość kontroli sposobu księgowania na kontach "Rozliczenie międzyokresowe kosztów"
 • Korekta dokumentów zadekretowanych i wytransferowanych do FK (automatyczne storno dokumentu korygowanego i nowe dekrety po korekcie).

Pytania: biuro@sacer.com.pl
Uwagi: webmaster@sacer.com.pl

Copyright © 1999-2003 Sacer s.c.
Ostatnia modyfikacja: 7.05.2003